РЕЗЮМЕ

Визуалната култура е интердисциплинарна концепция и е от особено значение за транскултурното мислене, ориентирано към бъдещето. Осигуряването на позитивна образователна среда, стимулираща индивидуалните интереси, възможностите за висока квалификация и ефективно кариерно развитие на студенти, докторанти и млади учени, които се обучават в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“, са предпоставки за успешна реализация. Повишаването на научната култура на обществото е свързана с преодоляването на технически, културни, социални и други предизвикателства. Една от тематичните области, които подкрепя Иновационната стратегия за развитие на интелигентна специализация 2014-2020 г. (ИСИС) е Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.
 

АКТУАЛНОСТ

В този контекст, актуалността и значимостта на научната проблематика се определят от икономиката, базирана на знания и развиването на нови пазарно-ориентирани специалности в привлекателни области на знанието, които изискват синкретично участие на различни изкуства, каквото е и графичното изкуство Фотография. Актуалността на проблематиката се обосновава и от необходимостта да се повиши визуалната култура и визуалната грамотност на бакалаври и магистри в УниБИТ, обучаващи се в специалности от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“.

ЦЕЛ

Чрез създаването и разработването на подходящо теоретично учебно съдържание и семинарни упражнения в специализирана учебно-научна база за документална и приложна фотография в УниБИТ, може да се направи и научно изследване, което е и основна цел на проекта, относно Формирането на визуалната грамотност на студенти, обучаващи се в специалности по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ в часове по документална и приложна фотография. До момента не е създавана подобна учебно-научна база, което доказва актуалността и значимостта от реализирането на този проект, неговата оригиналност и иновативност.

ЕФЕКТ

Въвеждането на базово обучение по визуална грамотност под формата на избираема дисциплина „Визуална грамотност и визуално мислене“ би имало положителен ефект, т.к. бъдещите специалисти ще разширят знанията, компетенциите и научната си култура, подобно на свои колеги в международни университети. Визуалната грамотност може да подобри креативността, критическото мислене, образователните постижения, съпричастността към другите и способността за дешифриране на технологиите. Това са няколко причини, поради които е необходимо осмислянето на необходимостта да има подобно обучение в университета, който подготвя кадри, които да работят в културните институции в страната.

ХИПОТЕЗА

Основна хипотеза, която подкрепя настоящето изследване: необходимо е да бъдат създадени нови навици на студентите по отношение на визуалната култура и визуалната грамотност. На първо място, е необходимо те да се превърнат в автори на визуално съдържание, като за целта трябва да имат знания и опит да създават визуален продукт (фотографско изображение). На второ място, обучението по визуална грамотност изисква студентите да придобият нови технически умения, от една страна, и да развият критично мислене, от друга страна. Ето защо разработването на нова учебна дисциплина, съобразена с професионалното направление на студентите и създаването на учебна база е стъпка в правилната посока да се насърчи творчеството, иновациите и научната дейност.

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

При изпълнението на дейностите, заложени в план-графика на проекта ще бъдат получавани данни и резултати, които ще бъдат анализирани и използвани в хода на изследването. В рамките на проекта резултатите от анализите ще бъдат разпространявани предимно чрез участия в национални и международни конференции. Като заключително събитие за популяризиране на постиженията на проекта се предвижда организирането на Ден на отворените врати в залата на учебно-научната база за документална и приложна фотография, с провеждане на кръгла маса по проблематиката на проекта, с презентации за създадената избираема дисциплина, и разгръщане на дискусия за перспективното и устойчиво развитие в бъдеще.
Членовете на екипа ще имат възможност да публикуват своите научни разработки относно резултатите от извършените изследвания и анализи в реферирани и индексирани издания. Във всяка реализирана публикация с резултати по настоящия проект на екипа изрично ще бъде отбелязвана финансовата подкрепа от Фонд „Научни изследвания” към МОН.
За осигуряване на публичен достъп до получените резултати ще бъде изработен уеб сайт от гл. ас. д-р Катя Рашева. В него ще се помества актуална информация, свързана с изпълнението на заложените дейности по проекта. Сайтът ще бъде качен на сървър, поддържан от УниБИТ и ще се актуализира регулярно по време на активността на Проекта.