Image
АС. Д-Р КАМЕЛИЯ ПЛАНСКА-СИМЕОНОВА
(k.planska@unibit.bg)
 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЕКТ
През 2005 г. завършва средното си образование в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, специалност Фотография, гр. София. В периода 2006-2008 г. се обучава по специалност Фотографски и видеотехнологии в Технически университет – София, Център за следдипломно обучение. През 2013 г. придобива бакалавърска степен по „Печатни комуникации“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, като разработва и защитава с отличен дипломна работа на тема „Политическата фотография по страниците на в. Зора 1919-1944“ с научен ръководител проф. д-р Яни Милчаков. През 2015 г. отново с отличен успех защитава магистърска степен по „Медийна информация и реклама“ в УниБИТ. Разработената и отлично защитена дипломна работа за магистърската степен е на тема „Българският плакат през 20–30-те години ХХ век и европейската естетика на визуалното“, отново с ръководител проф. д-р Яни Милчаков. Работила е като фотограф на свободна практика и като графичен дизайнер. Член е на екипи, организиращи научни форуми в УниБИТ, като съдейства за фотодокументацията и изготвянето на документален филм за протеклото събитие. Също така взема участие на семинари и конференции като автор на доклади. В период 2010-2014 г. взема участие в семинари, посветени на Международния ден на книгата, Международен ден на интелектуалната собственост, провеждани в УниБИТ. Автор е на дизайна на корици на научни издания и на научни плакати. През 2012 г. взема участие в интензивна програма Еразъм „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище“, проведена в Загребски университет, гр. Загреб, Хърватска. През 2013 г. е външен консултант в научноизследователския проект „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции“, през същата година взема участие и в Научноизследователски проект „Изследване на съвременни тенденции в областта на книгата и авторското право“. В периода февруари-март 2014 г. участва в проекта „Студентски практики“. Член е на Университетска младежка академия за управление на знанията към УниБИТ, експертна група Интелектуална собственост. Камелия Планска ежегодно участва с научни публикации в научната конференция на младежката академия „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“. Притежава добри компютърни умения, работи с програми, предназначени за работа с растерни изображения. Има умения за работа в екип, проявява творчески подход при извършване на възложените задачи.
ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНИЯ КОЛЕКТИВ
Image
гл. ас. д-р Катя Рашева
 
Image
гл. ас. д-р Калина Минчева
 
Image
докторант Гергана Янчева
 
Image
докторант
 Светослава Димитрова
 
Image
студент Моника Игнатова