РАБОТНИ ПАКЕТИ
РАБОТЕН ПАКЕТ 1
Управление и контрол на дейностите

Период: постоянен


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Ас. д-р Камелия Планска-Симеонова
Гл. ас. д-р Катя Рашева-Йорданова
Гл. ас. д-р Калина Минчева
Гергана Янчева
Светослава Димитрова
Моника Игнатова

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Създаване на план-график и разпределение на задачите за изпълнение сред членовете на научния екип при спазване на зададения предварително план за действие.
РАБОТЕН ПАКЕТ 2
Подготовка на емпиричното изследване

Период: от м. януари до м. юни 2019 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Ас. д-р Камелия Планска-Симеонова
Гл. ас. д-р Катя Рашева-Йорданова
Гл. ас. д-р Калина Минчева
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Подбор на релевантни източници - електронни и традиционни, свързани с изследваната проблематика. Налична теоретична информация за съставянето на понятиен апарат, свързан с дигиталната култура, визуалната култура и визуалната грамотност. Активен информационен сайт на проекта, качен на сървър, поддържан от УниБИТ.

РАБОТЕН ПАКЕТ 3
Проучване и прилагане на тенденции в обучението по визуална грамотност

Период: от м. април до м. септември 2019 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Ас. д-р Камелия Планска-Симеонова
Гл. ас. д-р Катя Рашева-Йорданова
Гл. ас. д-р Калина Минчева
Студент Моника Игнатова


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Подбор на релевантни източници - електронни и традиционни, свързани със съвременните предизвикателства и тенденции в обучение по Визуална грамотност в Европа и България. Подготвен анкетен инструментариум.
РАБОТЕН ПАКЕТ 4
Създаване и разработване на учебно научна база за документална и приложна фотография в УниБИТ

Период: от м. септември до м. юни 2020 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Ас. д-р Камелия Планска-Симеонова
Гл. ас. д-р Калина Минчева
Студент Моника ИгнатоваОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Избор на помещение от базовата организация и предприемане на необходимите действия за превръщането му в учебно-научна база. Подреждане на фотографското оборудване и влизане в експлоатация на учебно-научната база по документална и приложна фотография. Проведени експериментални лекции и упражнения сред студенти редовно обучение от специалности по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ.
РАБОТЕН ПАКЕТ 5
Провеждане на емпиричното изследване


Период: от м. септември до м. юни 2020 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Гергана Янчева
Светослава Димитрова
Моника ИгнатоваОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Попълване на анкетни карти и въпросници от студенти, редовна форма на обучение в специалности от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ. Натрупани данни, подлежащи на обработка и последващ анализ.
РАБОТЕН ПАКЕТ 6
Анализ на данните от изследванетоПериод: от м. януари 2020 г. до м. октомври 2020 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Ас. д-р Камелия Планска-Симеонова
Гл. ас. д-р Катя Рашева-Йорданова
Гл. ас. д-р Калина Минчева
Гергана Янчева
Светослава Димитрова

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Анализирани и обобщени данни от проведеното анкетно проучване. Анализ и обобщение на приложимостта на теоретичното и практическото обучението по „Визуална грамотност и визуално мислене“ в учебно-научната база по документална и приложна фотография. Извеждане на изводи и препоръки. Популяризиране на научната продукция; обмен на опит с български и чуждестранни учени; повишаване на капацитета на членовете на научния колектив.
РАБОТЕН ПАКЕТ 7
Моделиране

Период: от м. януари до м. септември 2019 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Ас. д-р Камелия Планска-Симеонова

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Създадени учебни методика, програма и помагала за обучение.
РАБОТЕН ПАКЕТ 8
Приключване на проекта

Период: от м. ноември до м. декември 2020 г.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Ас. д-р Камелия Планска-Симеонова
Гл. ас. д-р Катя Рашева-Йорданова
Гл. ас. д-р Калина Минчева
Докторант Гергана Янчева
Докторант Светослава Димитрова
Студент Моника Игнатова

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Проведен Ден на отворените врати в учебно-научната база по документална и приложна фотография в УниБИТ. Провеждане на Кръгла маса по проблематиката на проекта. Налична отчетна документация и приключване на поректа.