Image
ГЛ. АС. Д-Р КАЛИНА МИНЧЕВА
(k.mincheva@unibit.bg)
————————————————————————

 

Калина Минчева е преподавател в катедра „Книга и общество” към ФБКН, УниБИТ и ръководител на експертна група по "Управление на знанието" към Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) при УниБИТ. Доктор е по научната специалност „Книгознание, библиотекознание и библиография” в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Завършила е магистърстърски специалности Библиотечен мениджмънт в УниБИТ и Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство в СУ „Св. Климент Охридски“.

Чете лекции по Електронни ресурси на медиацентрове, Дигитални информационни ресурси, Информационна система на архиви и библиотеки и Печатни мeдии. 
Автор е на над 30 публикации в областта на книгознанието, библиотекознанието, библиографията, библиотечни електронни ресурси и  изкуството на книгата. Участва в редица национални с международно участие проекти.

През 2015 г. получава наградите: Асистент на годината – присъдена от Студентски съвет към УниБИТ и Млад учен на годината – присъдена от Университетска младежка академия за управление на знания, УниБИТ.