Image
ГЛ. АС. Д-Р КАТЯ РАШЕВА-ЙОРДАНОВА
(k.rasheva@unibit.bg)
————————————————————————

 

Катя Рашева-Йорданова е родена в гр. София. Завършва степен специалист по „Информационни технологии“ в СВУБИТ през 2003 г;  през 2005 г. завършва степен бакалавър по „Информатика“ към ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий“. Продължава висшето си образование в СВУБИТ където завършва последователно две магистърски програми: „Информационни технологии“ и „Бизнес и административни комуникации“. През 2007 г. след полагане на конкурсен изпит е назначена на длъжност асистент към катедра „Информационни технологии“ на СВУБИТ. През 2009 г. е атестирана и назначена на длъжност старши асистент. Същата година е зачислена като докторант в СВУБИТ. През 2014 г. защититава дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор“ на тема: „Модел за преодоляване на дигиталното неравенство чрез българското читалище“ по Теория на научната информация. От април 2016 г. до сега заема длъжност главен асистент към катедра „Информационни системи и технологии“. Притежава сертификати сред които ECDL, Facebook Marketing, Search Engine Optimizations, Google AdWords, Programming Basics with Python и др.

От 2007 г. до сега е участвала в обучението на студенти в общо 19 дисциплини, заложени в бакалавърски и магистърски програми на УниБИТ.Научните й интереси са в областта на дигиталната култура и проблемите на дигиталното неравенство.