Майсторски клас на тема:
„Визуална грамотност и визуално мислене – или как да използваме фотографията и графичния дизайн, за да създаваме авторско съдържание“

Резюме: Визуалната грамотност е пресечна точка на всички видове грамотности и все още не е формирана в студентската общност на УниБИТ. Създаването на нови навици по отношение на визуалната култура и визуалната грамотност е една от целите на модерните университети, а това е постижимо чрез превръщането на студентите в творци, което неминуемо ще доведе до усвояването както на теоретически, така и на практически умения. Чрез създаването и разработването на подходящо теоретично учебно съдържание и семинарни упражнения в специализирана учебно-научна база по документална и приложна фотография в УниБИТ (Реализирана по проект, финансиран от Фонд научни изследвания на тема: Създаване и разработване на учебно-научна база по документална и приложна фотография като част от обучението на студенти в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“) обучаващите се специалисти по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”, ще се сблъскат с предизвикателството да се превърнат в автори на електронно съдържание  фотографски изображения и илюстративни материали, създадени чрез графичния дизайн. Документалната и приложната фотография са приложими в областите: печатни и електронни медии, комуникации, връзки с обществеността, културно-историческо наследство, архиви, музеи и библиотечни институции, специалисти от областта на уеб дизайна. Затова подобно обучение е изключително полезно за нашите възпитаници. Създаването на условия за развитието на креативността и творчеството допринася да се обучат кадри с по-висока компетентност и конкурентоспособност в областта на новите технологии в креативните и реактивните индустрии. 

Цел: 
Основна цел на майсторският клас е да провокира диалог със студентската общност в УниБИТ по отношение степента на визуалната ѝ грамотност и визуалната ѝ култура. Майсторският клас ще допринесе нашите студенти да усъвършенстват уменията си по отношение на визуално съдържание и визуалната комуникация.

Професионални компетенции, резултат от обучението
 • Придобиване на фундаментални знания по теория и история на изобразителното изкуство и естетиката.
 • Придобиване на фундаментални знания, свързани с графичната комуникация и визуалната компетентност.
 • Фундаментална подготовка за проектиране и реализация на творчески продукти като фотографски изображения и произведения на графичния дизайн, притежаващи естетическа и художествена стойност.
 • Придобиване на умения за структуриране на визуалното съдържание и употреба на символните стратегии на комуникация във визуалната култура до дигиталната ера.
 • Използване на придобитите знания при анализирането на авторски (собствени и чужди) творчески работи;
 
Съдържание на учебното съдържание в майсторския клас:
МОДУЛ 1. Теоретична подготовка по Визуална грамотност 
 1. Същност на визуалната компетентност
 2. Изкуството като художествено отражение на действителността. Визуалната комуникация в произведенията на изкуството и писмените документи
 3. Теории на визуалната комуникация
 4. Невербалната комуникация чрез визуални съобщения
 5. Визуална грамотност
 6. Композиционни принципи
 7. Основи на цветознанието. Психологически аспекти на цветовете. Функционалност и естетика на цвета
 8. Типография – същност и приложение
 9. Изображението в графичната комуникация. Роля и значение на модерното изкуство и фотографията по отношение на визуалната компетентност
 10. Фантазия и визуално мислене. Проектиране и създаване на собствени визуални съобщения
 
МОДУЛ 2. Практическо обучение по визуална грамотност 
Документалните задачи включват създаване на фотографски изображения в подхододящия за целта формат, като бъдат съобразени възможностите на крайния продукт:
 • репродукция на оригинална двуизмерна творба;
 • репродукция на оригинална триизмерна творба; 
 • заснемане на писмен документ за създаване на фототипен документ;
 • заснемане на аналогова фотография за създаване на фототипен документ;
 • заснемане на експонати, част от музейната сбирка в Библиотечно-информационния център на УниБИТ.
 • заснемане на различни текстури за фон, цвят и др. и начина им на приложение в илюстрацията, графичния дизайн и уеб дизайна
Художествените задачи включват: 
 • създаване на фоново изображение
 • създаване на илюстрация (рисунка, графика)
 • създаване на авторска типография.
 

ЗАЯВИ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО!